Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: Cups lingerie
Steenweg 297
9470 Denderleeuw
E-mail: info@cupslingerie.be

Tel: 053/280 119 


BTW BE0842.185.672

Cupslingerie is een lingeriewinkel die gespecialiseerd is in lingerie, slaap-, nacht, onder- en badmode. Via www.cupslingerie.be worden de artikels ook online aangeboden.

Wij streven naar een kwalitatieve dienstverlening zowel in onze fysieke shop als via de webshop. Daarom vinden wij het belangrijk om in onderstaande voorwaarden u onze werkwijze op een rijtje te zetten zodat u weet wat u van ons mag verwachten.

Deze algemene voorwaarden voor de fysieke en onlineverkopen van Cups lingerie, zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving 


Cups lingerie kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen zonder de klanten hiervan afzonderlijk op de hoogte te stellen. Het is dus aan de klant om de voorwaarden te consulteren voor de aankoop. De klant kan deze voorwaarden terugvinden en afdrukken op de website. De klant kan eventueel een gedrukt exemplaar bekomen in de shop.

Waarop van toepassing:

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met Cups lingerie, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
 2. Algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij Cups lingerie deze voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Het accepteren van een aanbieding of het doorgeven van een bestelling gebeurd onder aanvaarding van deze voorwaarden. 

 4. Van wat in deze voorwaarden bepaald wordt, kan enkel schriftelijk worden afgeweken door Cups lingerie. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 


 5. Cups lingerie kan een beroep doen op tussenpersonen en andere derden die haar belangen behartigen conform de algemene voorwaarden.

 

Persoonsgegevens

 1. Door een bestelling te plaatsen via cupslingerie.be staat de koper uitdrukkelijk toe dat zijn/ haar gegevens mogen gebruikt worden voor
 • het klantenbestand
 • beheer van bestellingen
 • opmaak van facturen
 • Marketing en reclame
 1. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor marketing en reclamedoeleinden, kan u dit steeds opzeggen na het ontvangen van deze reclame.
 2. Het gaat enkel om reclame en marketing gevoerd door Cups lingerie over Cups lingerie. In geen enkel geval worden de persoonsgegevens van onze klanten doorgegeven aan derden.
 3. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze privacy clausule.

 

Overeenkomsten  1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op cupslingerie.be of in de winkel.
 2. Cups lingerie is gerechtigd bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt telefonisch of via mail de reden aan de klant medegedeeld.

 

Elektronisch bewijs

Zowel koper als verkoper aanvaarden uitdrukkelijk het elektronisch bewijs. Bv. e-mail.

 

Prijzen  1. De prijzen, die vermeld staan bij de producten op cupslingerie.be, en in de winkel zijn in EUR, inclusief BTW.
 2. Verzendkosten en eventuele administratieve kosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zij worden op de site afzonderlijk vermeld.
 3. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten en/of administratieve kosten via www.cupslingerie.be gecommuniceerd. 


 4. De verzend- en/of administratiekosten van bestellingen binnen België zijn gekend via de site. Voor zendingen naar andere landen dan België zijn de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Mochten de verzendkosten niet aangegeven staan op de webshop, wordt de klant hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

Betalingen 


 1. Betaling gebeurt zoals aangegeven tijdens de bestelling.
 2. Na het plaatsen van een bestelling via cupslingerie.be ontvangt de klant een bevestiging per email waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten en/ of administratieve kosten, worden vermeld.
 3. Betaling, voor een bestelling via cupslingerie.be ,gebeurt:
 • geheel vooraf via overschrijving. De betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Cups lingerie te zijn ontvangen, nadien wordt de bestelling verstuurd. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Cups lingerie.
 • Onmiddellijk via bankcontact of kredietkaart. Cups lingerie gebruikt hiervoor de applicatie Mollie. 


 

Levering

 1. Cups lingerie streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. (betaling dag+1)
 2. De vermelde beschikbaarheid is louter informatief en niet juridisch bindend en houdt geen rekening met transporttijden. Hiertoe is Cups lingerie echter niet verplicht.
 3. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij/zij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 4. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Cups lingerie zal in dat geval voor terugbetaling zorgen. Deze terugbetaling dient te geschieden binnen 30 dagen.
 5. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en dit zo volledig mogelijk.

 

Eigendomsvoorbehoud  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant voldaan heeft aan de overeenkomst. En de producten uit die overeenkomst betaald zijn aan Cups lingerie.

 

Omruilen artikelen  1. Wij doen er alles aan om via onze webshop te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of teruggestuurd worden.
 2. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten terug te zenden.
 3. Voor een omruiling gelden enkele voorwaarden:

- Enkel na het verwittigen van Cups lingerie per mail.

- Het artikel mag niet gedragen/gewassen zijn.

- De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geruild (wanneer er stickers en/of tekst op de orginiele verpakkingen worden aangebracht zal de retour worden geweigerd)


- De artikelen, welke voor terugsturen aangemeld zijn bij Cups lingerie via mail, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan Cups lingerie teruggestuurd zijn.

- De retour kan ook in onze winkel worden afgeleverd. (zie bovenstaand adres)

- Retourneren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

- Artikelen besteld tijdens de soldenperiode of artikelen waarop een actie geld worden niet als retour aanvaard, tenzij anders overeengekomen, via schriftelijke bevestiging door Cups lingerie.

 

Klachten  1. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact met ons op te nemen of per mail op info@cupslingerie.be
 2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen de 14 dagen worden gecrediteerd met inachtneming van de voorwaarden onder het punt omruiling.
 3. Indien u een klacht heeft over de kwaliteit van een artikel dat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan info@cupslingerie.be

 4. De portkosten voor het terugsturen van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen teruggestort worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u om ons telefonisch of per mail op de hoogte te houden.

 

Annulering van uw bestelling 


 1. Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@cupslingerie.be.
 2. De annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als geldig beschouwen.
 3. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, zal Cups lingerie het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terugstorten

 

Overmacht  1. Cups lingerie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de klant mee te delen (via mail) en zonder dat Cups lingerie gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.